#SophieElise // ‘It’s the most brutal thing I’ve seen in my life’.

Norwegian_singer_targeted_by_r2017-08-09_09-58-45.png
Norwegian singer targeted by racist trolls over black actor in music video   – Det jeg skal skrive nå kommer til å bli tøft. Kjærligheten jeg har følt på det siste døgnet har vært enorm, men hatet nesten enda større. Utelukkende fordi jeg valgte å bruke en mann med en mørkere hudfarge enn meg i musikkvideoen. Jeg personlig er vokst opp i nord-norge. Foreldrene mine er hvite, jeg er vokst opp med kun hvite mennesker rundt meg, rasisme har ikke eksistert i min hverdag og naiv som jeg har vært trodde jeg ikke menneskesyn basert på rase enda eksistere. Visst, vi har ekstremister som baserer menneskeverd på religion som er ille nok i seg selv, men hudfarge? jeg er takk gud vokst opp med gode moraler hvor jeg ser mennesker for nettopp hva de er – mennesker. Det var også slik jeg tenkte da jeg valgte en mannlig motspiller til musikkvideoen min. Jeg ville ha en som kunne skuespill, som hadde erfaring med dans og kunne gjøre løft med meg. Og ikke minst en som er tøff nok til å kaste seg ut på et prosjekt som dette. Jeg kunne ikke vært mer glad for mannen valget falt på. Det er ikke et valg jeg føler jeg må forsvare på noen som helst slags måte, og det gjør vondt å i det hele tatt skrive disse ordene. Men sjekker man kommentarfeltet på musikkvideoen er det et helvete fra en annen verden. Jeg ble sittende våken i hele natt med et enormt sjokk, og ikke minst en skyldfølelse som har “skapt” en arena hvor slikt hat får se dagens lys. Jeg fikk melding fra min beste venninne @fetishamlynn midt på natten som sa hun gråt, og stilte spørsmålstegn ved hvordan noen kan se ned på henne, fordi hun også har annen hudfarge enn meg. “Hvorfor er jeg mindre verdt?” spurte hun. Det at et så fantastisk menneske i det hele tatt må stille spørsmål ved sin egen verdi på grunn av et kommentarfelt som beviser i sin høyeste grad at rasisme eksisterer er kvalmt. Det er forkastelig at noen hvite mennesker skal komme med unnskyldninger som “men DE kaller jo oss for hvite, så da kan vi kalle dem ting tilbake”, for det første – hvem er DE? Jeg har aldri i mitt liv blitt kalt hvit i en nedsettende tone. For det andre, kaller du noen for “jævla hviting”, så sparker du oppover. Jeg har mer å si, men Instagram har grenser på tekst, så les overste kommentar 👇🏼

What I’m going to write now is going to be tough. The love I’ve felt in the last 24 hours has been enormous, but hated almost even bigger. Exclusively because I chose to use a man with a darker skin color than me in the music video. I personally grew up in northern Norway. My parents are white, I have grown up with only white people around me, racism has not existed in my everyday life and naive as I have been thought I do not believe humanity based on race yet exist. Certainly, we have extremists who base human dignity on religion that is bad enough in itself but dye? I’m thank god grew up with good morals where I see people just what they are – people. That’s how I thought when I chose a male opponent for my music video. I wanted someone who could play, who had experience with dance and could make up with me. And not least one that is tough enough to throw out on a project like this. I could not have been more pleased with the man the choice fell on. It’s not a choice I feel I have to defend in any kind of way and it hurts to at all write these words. But if you check the commentary on the music video, it’s a hell from another world. I was awake awake all night with a huge shock, and not least a guilty feeling that has “created” an arena where such hatred can see the light of day. I received a message from my best friend @fetishamlynn in the middle of the night, who said she was crying and questioned how someone could look down on her because she also has a different skin color than me. “Why am I less worth?” She asked. The fact that such a wonderful person at all must question his own worth because of a commentary that proves to the highest extent that racism exists is disgusting. It is disgusting that some white people should apologize like “but they call us white, so we can call them things back”, firstly, who is DE? In my life, I have never been called white in a derogatory tone. Secondly, do you call someone for “damn whiting,” so you kick up. I have more to say, but Instagram has borders on text, so read the top comment 👇🏼

Advertisements
%d bloggers like this: